آموزش فارسی یک پروژه تنظیم آهنگ از ابتدا تا انتها ، آموزش تنظیم آهنگ و موسیقی

آموزش تنظیم آهنگ از ابتدا تا انتها به زبان فارسی


در این مجموعه می آموزید :

اجرای تکنیکهای گوناگون و جدید تنظیم آهنگ در قالب یک پروژه آهنگ از ابتدا تا انتها

60 صفحه کتاب فارسی

4 ساعت فیلم آموزشی فارسی

آموزش تنظیم آهنگ از ابتدا تا انتها با زبان فارسی

در ادامه مطلب با توضیحات بیشتر همراه باشید

در اين مجموعه يک آهنگ داريم که کار ساخت آن پايان يافته و تکميل شده
فایلهای میدی و صوتی اين آهنگ را داخل دی وی دی همراه کتاب است.
قرار داده ام. اين فايلها را در برنامه ای که با آن کار می کنيد وارد نموده و
سپس گام به گام عمليات تنظيم اين آهنگ را انجام می دهيم.
در اين مجموعه آموزش اصول و روشهاو تکنيک ها ارائه نشده بلکه
کاربرد اين تکنيکها و روشها را نشان داده ام.
اگر آهنگ ساخته شده داريد توصيه می کنم به جای آهنگ من عمليات تنظيم
را روی آهنگ خودتان اجرا نماييد. به اين ترتيب پس از پايان مطالعه کتاب و
مشاهده فيلم های آموزشی آهنگ تنظيم شده خودتان را خواهيد داشت. اگر
آهنگ ساخته شده و آماده نداريد از فايلهای همراه مجموعه استفاده نماييد.
توصيه می کنم به جای فايل وکال ارائه شده خودتان ترانه را بخوانيد و به
عنوان لاين وکال استفاده نماييد. همچنين در هر مرحله از کار ضمن
فراگيری کاربرد تکنيکهای تنظيم سعی نماييد از ذوق و سليقه هنری خودتان
استفاده نماييد. درست است که در موسيقی اصول و روشها و تکنيکهای
متعدد وجود دارند ولی آنچه موجب تمايز يک تنظيم کننده با تنظيم کننده ديگر

می شود همان ديد و سليقه هنری است که در هر فردی به گونه ای متفاوت
پرورش يافته است.
شايد اين اولين آهنگی باشد که تنظيم می کنيد و شايد هم قبلا تجربه تنظيم
آهنگ داشته ايد اما در هر حال دراين مجموعه نکات و روشها و تکنيکهای
زيادی در زمينه تنظيم آهنگ می آموزيد. بدون شک نبايد انتظار داشته باشيد
که اولين تجربه تنظيم شما به يک شاهکار هنری تبديل شود ولی بعد از
فراگيری اين تکنيکها به روش کاربردی بدون شک با کسب تجربيات بيشتر
به تدريج سبک تنظيمی پيدا می کنيد که منحصر به خود شما خواهد بود.

اين مجموعه ادامه و تكميل كننده مجموعه قبلي يعني “جعبه آموزش تنظيم
حرفه ای موسيقی ” می باشد. در مجموعه قبلی شما را با اصول و تکنيکها و
روشهای نوين تنظيم آهنگ آشنا نمودم . کاربرد هر يک از تکنيکها و
روشهای تنظيم آهنگ را در چند نمونه از بهترين آهنگهای توليد شده نشان
دادم.

آموزش تنظیم آهنگ از ابتدا تا انتها با زبان فارسی

فهرست مطالب کتاب فارسی آموزش یک پروژه تنظبم از ابتدا تا انتها را میتوانید ملاحظه نمایید :

فهرست
يك پروژه تنظيم آهنگ ……………………………………………………………………………………… 1
از ابتدا تا انتها ……………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 7
9 ………………………………………………………………………………………………………………. فصل 1
مفهوم و نقش تنظيم در آهنگ …………………………………………………………………………… 9
تعريفي متفاوت از تنظيم موسيقي …………………………………………………………………………………….. 11
نقش اول تنظيم كننده آهنگ……………………………………………………………………………………………. 13
نقش دوم تنظيم كننده آهنگ …………………………………………………………………………………………… 14
نقش سوم تنظيم كننده آهنگ ………………………………………………………………………………………….. 15
فقط تنظيم كننده باشيد ……………………………………………………………………………………………………. 15
تعريف تنظيم آهنگ …………………………………………………………………………………………………………. 16
اهداف تنظيم آهنگ …………………………………………………………………………………………………………… 17
توانايي هاي تنظيم كننده آهنگ ……………………………………………………………………………………….. 18
تسلط بر تئوري موسيقي و شناخت خوب از آكوردها و كليدهاي موسيقي ………………………. 18
توانايي نوشتن ملودي ……………………………………………………………………………………………………….. 18
توانايي نوشتن ريتم ……………………………………………………………………………………………………………. 18
توانايي اجراي حداقل يك ساز …………………………………………………………………………………………… 18
توانايي و تسلط بر حداقل يكي از نرم افزارهاي ساخت موسيقي ………………………………………. 18
4 از ابتدا تا انتها
شناخت كافي از انواع سازها و صداها و توانايي آنها در توليد صدا ها ………………………………… 18
خلاقيت و تصور فوق عادي براي تركيب صداها و نيز ايجاد ساختارهاي ابداعي ………………. 18
محدوده عمليات تنظيم آهنگ …………………………………………………………………………………………… 19
تنطيم آهنگ يعني رتوش آهنگ ………………………………………………………………………………….. 20
عمليات تنظيم آهنگ ………………………………………………………………………………………………………… 20
تنظيم آهنگ از جنبه هاي گوناگون ………………………………………………………………………………….. 21
رهيافتهاي تنظيم آهنگ ……………………………………………………………………………………………………. 22
چند توصيه مهم ………………………………………………………………………………………………………………… 23
23 ……………………………………………………………………………………………………………………… توصيه 1
23 ……………………………………………………………………………………………………………………… توصيه 2
23 ……………………………………………………………………………………………………………………… توصيه 3
23 ……………………………………………………………………………………………………………………… توصيه 4
بررسي ترانه آهنگ …………………………………………………………………………………………………………….. 24
بررسي سبكها ……………………………………………………………………………………………………………….. 24
25 ……………………………………………………………………………………………………………. فصل 2
بررسي ساختار آهنگ ……………………………………………………………………………………… 25
گام 1- بررسي و تغيير در چيدمان پارت ها ……………………………………………………………………… 28
گام 2- تنظيم محتوي پارت ها …………………………………………………………………………………………. 29
29 ………………………………………………………………………………………………. intro گام 3 – تنظيم پارت
30 ……………………………………………………………………………………………….. verse گام 4- تنظيم پارت
32 …………………………………………………………………………………………….. chorus گام 5- تنظيم پارت
يك پروژه تنظيم آهنگ
5
33 ……………………………………………………………………………………………. chorus تنوع در بخشهاي
33 ………………………………………………………………………………………………………………….. hook پارت
33 ……………………………………………………………………………………………………….. pre chorus پارت
33 ……………………………………………………………………………………………… bridge گام 6- تنظيم پارت
34 ……………………………………………………………………………………………………. middle eight پارت
34 …………………………………………………………………………………………….. outro گام 7 – تنظيم پارت
36 ……………………………………………………………………………………………………………. فصل 3
36 ………………………………………………………………………………………….. Drum fill انتقالها و
گام 8- بررسي و تعيين نقاط انتقال و عطف ……………………………………………………………………. 37
گام 9- تكنيكهاي نقاط انتقال …………………………………………………………………………………………… 39
40 ……………………………………………………………….. Break Down گام 10 – اجراي تكنيك وقفه يا
گام 11 – تكنيك فيد كردن………………………………………………………………………………………………. 41
گام 12 – استفاده از ريتم براي نقاط انتقال ………………………………………………………………………. 42
43 ……………………………………………………………………………………………………………………. drop تكنيك
استفاده از اتوماسيون و افكت ها …………………………………………………………………………………… 44
گام 13 – تنظيم سازبندي پارت ها …………………………………………………………………………………….. 44
گام 14 – تنظيم منحني انرژي آهنگ ………………………………………………………………………………… 45
گام 15 – تنظيم هارموني ………………………………………………………………………………………………….. 45
آكوردها …………………………………………………………………………………………………………………………. 46
50 ……………………………………………………………………………………………………………. فصل 4
تكنيك هاي رايج تنظيم آهنگ ……………………………………………………………………….. 50
6 از ابتدا تا انتها
تكنيك 16 – جدا سازي سازها …………………………………………………………………………………………… 50
50 …………………………………………………………. synth‐ pad تكنيك 17 – اجراي آكوردها با صداي
تكنيك 18 – تقويت آكوردها و ملودي ها ………………………………………………………………………… 50
تكنيك 19 -صداهاي پر حجم ……………………………………………………………………………………………. 52
تكنيك 20 – استفاده از گيتار براي شروع آهنگ……………………………………………………………….. 52
تكنيك 21 – اجراي نتها با اوكتاوي متفاوت ………………………………………………………………………. 52
تكنيك 22 – سايد چين ……………………………………………………………………………………………………… 53
تكنيك 23 – صداي وكال …………………………………………………………………………………………………… 53
تكنيك 24 – استفاده موثر از فضاي آهنگ ………………………………………………………………………… 53
تكنيك 25 – استفاده از صداهاي غير عادي ………………………………………………………………………. 55
تكنيك 26 – تغيير رجيستري ها ……………………………………………………………………………………….. 55
تكنيك 27 – توجه به ريتم …………………………………………………………………………………………………. 55
تكنيك 28 -لايه بندي پارت ها………………………………………………………………………………………….. 56
لايه احساس ………………………………………………………………………………………………………………………. 56
تكنيك 29 – معجزه ميني ملودي ها …………………………………………………………………………………. 57
ايجاد و تقويت لايه احساسي به كمك ميني ملودي ها ………………………………………………..

60 صفحه کتاب فارسی

4 ساعت فیلم آموزشی فارسی

آموزش تنظیم آهنگ از ابتدا تا انتها با زبان فارسی

  • 411 views
نویسنده : وی اس تی

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.